Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen TRADOZO en de opdrachtgever. Een afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen geldig indien TRADOZO schriftelijk heeft ingestemd met de betreffende afwijking(en). De Klant/Opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden ten tijde van de orderbevestiging.

2 – Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TRADOZO is het Duitse recht van toepassing. Een bevoegde Duitse rechtbank zal uitspraak doen van eventuele geschillen die tussen TRADOZO en de opdrachtgever kunnen ontstaan.

AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

3 – Alle offertes en aanbiedingen van TRADOZO zijn vrijblijvend.

4 – De overeenkomst wordt gevormd door schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van de offerte door de Opdrachtgever, of, indien er geen offerte is aangevraagd/verstrekt, door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan TRADOZO.

5 - Indien TRADOZO niet de mogelijkheid heeft gehad om de gehele brontekst te inspecteren, is TRADOZO gerechtigd om de geoffreerde prijzen en levertijden te herroepen.

6 – Indien, na de totstandkoming van de overeenkomst, veranderingen worden aangebracht in de opdracht, m.u.v. kleine wijzigingen, behoudt TRADOZO het recht om de wijzigingen te weigeren of dan wel de overeenkomst dienovereenkomstig te wijzigen.

GEHEIMHOUDING

7 - TRADOZO zal alle informatie afkomstig van de Opdrachtgever met strikte vertrouwelijkheid behandelen. TRADOZO zal geheimhouding opleggen aan al haar medewerkers, maar TRADOZO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schending van de geheimhouding door medewerkers indien deze schending redelijkerwijs niet kon worden voorkomen.

8 - TRADOZO behoudt zich het recht voor om derden te contracteren (een deel van) de opdracht uit te voeren zonder afbreuk te doen aan zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en adequate uitvoering van de opdracht. TRADOZO zal geheimhouding opleggen aan derden. TRADOZO is niet aansprakelijk voor de schending van de geheimhouding die aan derden is gesteld. 

PRODUCT EN LEVERING

9 – Waar mogelijk, zal de opdrachtgever, op verzoek, intrinsieke informatie over de brontekst en terminologie leveren. De opdrachtgever zal altijd de kosten en de risico's voor de verzending van de beoogde informatie dragen.

10 – De overeengekomen levertijd is een streefdatum; als tijdige levering onmogelijk zou blijken, zal TRADOZO de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen. Afhankelijk van de omstandigheden en de duur van de termijn waarmee de afgesproken leverdatum wordt overschreden, kan TRADOZO een korting op de afgesproken prijs aanbieden; echter, TRADOZO is niet verplicht om dit te doen.

11 – Als de beloofde termijn toerekenbaar is overschreden en de levering niet binnen een redelijke termijn kan worden verwacht, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder aan TRADOZO een schadevergoeding schuldig te zijn.

12 – De levering wordt geacht te zijn gedaan op het tijdstip van verzending per post, koerier of elektronische middelen.

13 – Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over de geleverde vertaling, moet de opdrachtgever TRADOZO de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen na levering melden. Het uitdrukken van een klacht zal de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling ontslaan. Indien, naar het oordeel van TRADOZO, de klacht wordt ondersteunt, zal TRADOZO de geleverde vertaling in overeenstemming met de wensen van de klant en in overeenstemming met de aard van de klacht binnen een redelijke termijn aan passen zonder opnieuw kosten in rekening te brengen voor de tijd welke is besteed aan de aanpassing. 

BETALING

14 – Alle bedragen zijn exclusief 19% BTW, tenzij anders vermeld.

15 – Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, in de valuta waarin de factuur is opgesteld. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is over het bedrag op de factuur vanaf de datum van het verzuim tot de betaling volledig is voldaan. 

16 – Buitengerechtelijke incassokosten als gevolg van niet-tijdige betaling zijn voor rekening van de opdrachtgever.

AANSPRAKELIJKHEID

17 - TRADOZO kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van de schuld die toe te schrijven is aan TRADOZO. TRADOZO kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige andere vorm van schade, zoals het verlies van winsten, verliezen als gevolg van vertragingen en gederfde inkomsten. In ieder geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de factuur, exclusief BTW, voor de opdracht in kwestie, of indien lager, tot maximaal 2.500 EUR.

18 - TRADOZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste interpretaties van teksten welke als dubbelzinnig kunnen worden beschouwd.

19 – De Opdrachtgever vrijwaart TRADOZO tegen vorderingen van derden met betrekking tot vermeende schending van eigendomsrechten, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

OVERIGE BEPALINGEN

20 - TRADOZO is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, of de uitvoering ervan uit te stellen, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, in het geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot vergoeding van de schade aan de opdrachtgever. In dergelijke gevallen kan TRADOZO onmiddellijke verrekening van de claims eisen welke als gevolg hiervan zijn ontstaan.

21 – Indien TRADOZO niet aan zijn verplichtingen kan voldoen ten gevolge van overmacht, heeft TRADOZO het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van de schade aan de opdrachtgever. Als zodanige omstandigheid kan worden beschouwd, maar niet tot beperkt, brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transport belemmeringen en maatregelen van de overheid.